Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Avvikel­se­han­te­ring Lex Heller

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) arbetar med ett avvikelsehanteringssystem som kallas Lex Heller. Lex Heller är ett sätt att systematiskt samla in kunskap om områden där samverkan mellan samhällets aktörer brister.

Genom att få en samlad bild av förbättringsområden i samverkan, ökar möjligheterna att utveckla välfärdssystemet till fördel för medborgarna. Detta förväntas skapa större möjligheter för strategisk påverkan i frågan.

Dåvarande Samordningsförbundet Göteborg Centrum startade och utvecklade Lex Heller våren 2016 inom projektet Inkluderande rehabilitering som drevs gemensamt av sex samordningsförbund i Göteborgområdet.

Lex Heller är inte ett juridiskt verktyg utan syftar till att systematiskt identifiera och belysa behov av förbättrad samverkan mellan myndigheter. Ingen enskild organisation är ansvarig för att samverkan ska fungera, utan förhoppningen är att Lex Heller genom att belysa olika förbättringsområden kan bidra till att tydliggöra hur eventuella utmaningar kan hanteras.

Avvikelser görs av personal som arbetar i samverkan hos någon av förbundets medlemmar.

Här hittar ni de avvikelser som hittills besvarats.

Tack till Samordningsförbundet Östra Östergötland för att de delat och låtit oss inspireras av det arbete som de påbörjat med Lex Heller.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

SCÖ:s rutin för hantering av avvikelser

Verksamhetsutvecklaren ansvarar för att informera personal samt aktuella nätverk om avvikelsehantering och syftet med denna.

  • Verksamhetsutvecklaren kontaktar vid behov anmälaren, går igenom händelsen och ställer kompletterande frågor.
  • Verksamhetsutvecklaren vidarebefordrar aktuella avvikelser till förbundschefen senast två veckor innan beredningsgrupp/operativa chefsgruppen har sammankomst.
  • Förbundschefen ansvarar för att lyfta inkomna avvikelser i beredningsgrupp/operativa chefsgruppen.
  • Förbundschefen ansvarar för att lyfta ärenden som identifierats i beredningsgrupp/operativa chefsgruppen till strategisk styrgrupp/styrelse.
  • Verksamhetsutvecklaren ansvarar för att återkoppla beslut från chefsgrupper/styrelse till berörd anmälare/nätverk.

Nyheter om området

Oordnade kugghjul.

Att synlig­göra det som skaver — Lex Heller

11 april, 2023
I höstas införde vi ett system för avvikelsehantering: Lex Heller. I det kan personal hos våra medlemmar rapportera in avvikelser kopplat till samverkan i förbundet.

Relaterat

Trepart AF-kommun-individ

Hur kan samverkan mellan kommun och AF förbättras i individärenden?

Möjlighet att förlänga intro­duk­tions­jobb

Är det möjligt att förlänga introduktionsjobb om behovet finns hos individen?

Besva­rade avvikelser/Lex Heller

På den här sidan kommer vi att publicera inkomna avvikelser samt de svar som vi fått via våra medlemmar.

Språk­ut­veck­lares uppdrag kopplat till privat sektor

Kan språkutvecklarna på kommunen fortsätta att jobba med individer som fått anställning i privat sektor?

Väntetid efter försteg

Går det att undvika glapp/väntan i en individs resa?

Gråzon mellan aktörer

Vem finns där för individen när hen hamnar i gråzon mellan aktörernas uppdrag?

Samord­nings­kartan

Med Samordningskartan vill vi skapa en överblick över vem som gör vad, hur och för vem inom inom våra medlemsorganisationer.

Kartlägg­ning och omvärldsa­nalys

Uppdragets mål är att arbeta fram en arbetsmetodik och ett årshjul för ett systematiskt kartläggnings- och omvärldsanalysarbete.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.