Att arbeta tillsam­mans

Vi skapar möjlig­heter för våra medlemmar att arbeta tillsam­mans – över organi­sa­tions­grän­serna – för att männi­skor som står långt från arbets­mark­naden ska kunna komma vidare till jobb eller studier.

Vad är ett samord­nings­för­bund?

Våra medlemmar har olika uppdrag och expert­kun­skap, men delar också ett ansvar för personer som står långt från arbets­mark­naden. Om de arbetar tillsam­mans kan de göra större skillnad för individer, personal och samhället i stort än var för sig. Vi är till för att skapa förut­sätt­ningar för samverkan dem emellan.

Våra medlemmar

Ringar som symboliserar samarbetet mellan våra medlemmars verksamheter överlappar varandra.

Nyheter

Gem som pekar åt olika håll som olika vägval.

Uppda­te­ring 23–01–13: Inga medel från ESF denna gång

12 januari, 2023
En stor del av vår finan­sie­ring, utöver medlen från våra medlemmar har vi under de senaste åren fått från ESF.
Lena Strindlund.

Vägen till arbets­gi­varna – ny utbild­ning

10 januari, 2023
Vad behöver arbets­gi­vare stöd med för att kunna och vilja inklu­dera fler på sina arbets­platser? Det håller vi utbild­ningar i just nu.
Stenar som bildar en sammanhängande cirkel.

Ny styrelse för förbundet

9 januari, 2023
Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land har nu en delvis ny styrelse för mandat­pe­ri­oden 2022–2026.
Leende besökare och presentatörer i ett konferensrum.

Besök från Regerings­kans­liet

14 december, 2022
Den 9 december fick vi besök av två repre­sen­tanter från Social­de­par­te­mentet på Regerings­kans­liet; Peter Wollberg, ämnesråd, och Sofie Östling, depar­te­ments­sek­re­te­rare.
Johanna Palmqvist håller en presentation. Hon står framför två datorer med sitt presentationsmaterial på en skärm bakom.

Utbild­ning och samtal om tilltro

5 december, 2022
Johanna Palmqvist håller utbild­ningar i BIP* tillsam­mans med kollegan Rebecka Persson. I november höll de utbild­ningar på plats i Nora och Lindes­berg.
Johanna Lindblad.

En förmiddag med fokus på jämställdhet och frågor om våld

28 november, 2022
Johanna Lindblad är samord­nare för jämställdhet och jämlikhet på SCÖ (Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land). Den 16 november var hon i Uppsala för att föreläsa.

Vill du prenu­me­rera på infor­ma­tion från oss? 

Få nyheter och tips på evene­mang direkt till din e‑post.

Insatser som gör skillnad

Via oss bygger våra medlemmar upp insatser med bland annat arbets­trä­ning, rehabi­li­te­ring och praktik för att männi­skor ska kunna komma vidare till arbete och studier. 

Hand som håller en magnet där det står framtid på.

Samverkan — innova­tion, projekt och utveck­ling

Vi arbetar för att förbättra struk­turer och organi­sa­tion för samar­betet mellan våra medlemmar. Det gör vi genom till att till exempel ta fram digitala lösningar, hålla i utbild­ningar och driva innova­tions­pro­jekt inom olika områden.