Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Att arbeta tillsam­mans

Vi skapar möjlig­heter för våra medlemmar att arbeta tillsam­mans – över organi­sa­tions­grän­serna – för att männi­skor som står långt från arbets­mark­naden ska kunna komma vidare till jobb eller studier.

Vad är ett samord­nings­för­bund?

Våra medlemmar har olika uppdrag och expert­kun­skap, men delar också ett ansvar för personer som står långt från arbets­mark­naden. Om de arbetar tillsam­mans kan de göra större skillnad för individer, personal och samhället i stort än var för sig. Vi är till för att skapa förut­sätt­ningar för samverkan dem emellan.

Våra medlemmar

Ringar som symboliserar samarbetet mellan våra medlemmars verksamheter överlappar varandra.

Nyheter

virtual-learning-5550480_1920

ESF-projektet Inklu­de­rings­lyftet har startat

19 september, 2023
Sedan i augusti är SCÖ nu igång med förbun­dets nya ESF-projekt “Inklu­de­rings­lyftet”.
Löv faller till marken

Semina­rium: Våga fråga — det kan vara livsvik­tigt!

13 september, 2023
Den 4 oktober bjuder vi in till ett semina­rium om att våga ställa rutin­mäs­siga frågor om våld tillsam­mans med Samord­ning­för­bunden RAR Sörmland och Degerfors/Karlskoga.
Hand som vattnar groende plantor.

Arbets­mark­nads­kon­fe­rens 2023

8 september, 2023
Den 18 oktober bjuder Integ­ra­tions- och arbets­mark­nads­för­valt­ningen tillsam­mans med Centrum för vuxen­ut­bild­ning in till en Arbets­mark­nads­kon­fe­rens.
Landsstadshuset i Linköping

Lediga Lokaler

9 augusti, 2023
Behöver du hyra en fantas­tisk lokal i Linkö­ping? SCÖ har flera tillgäng­liga just nu.
solrosor

Digitala föreläs­ningar hösten 2023

30 juni, 2023
Samord­nings­för­bunden i Öster­göt­land fortsätter med gemen­samma digitala föreläs­ningar under hösten 2023
Oordnade kugghjul.

Att synlig­göra det som skaver — Lex Heller

11 april, 2023
I höstas införde vi ett system för avvikel­se­han­te­ring: Lex Heller. I det kan personal hos våra medlemmar rappor­tera in avvikelser kopplat till samverkan i förbundet.

Vill du prenu­me­rera på infor­ma­tion från oss? 

Få nyheter och tips på evene­mang direkt till din e‑post.

Föreläs­ningar, utbild­ningar och konfe­renser

En viktig del i vårt uppdrag är att samla och sprida kunskap och inspi­ra­tion. Våra event riktar sig framför allt till dig som arbetar hos våra medlemmar, men de är öppna för alla intres­se­rade och kostnads­fria.

Löv faller till marken
28 september

“Proble­ma­tiken bakom min samsjuk­lighet”

Digitalt
Lisa-Maria Ek föreläser om sina erfaren­heter av NPF och samsjuk­lighet, om bemötande & den väg hon tog för att välja livet.
En stig i en skog.
11 oktober

Beteen­de­me­dicin

Digitalt
Åsa föreläser kring om vi gjort livet till en sjukdom. Hon visar på att det känns att man lever, och att det är viktigt att vi hjälper utan att stjälpa!
Välfärdsguiden-stadssiluett
19 oktober

Kom igång med Välfärds­guiden

Digitalt
Nu kommer Välfärds­guiden — din digitala guide till välfärds­sy­stemet. I det här webbi­na­riet lär du känna Välfärds­guiden, och får tips om hur du använder verktyget.

Insatser som gör skillnad

Via oss bygger våra medlemmar upp insatser med bland annat arbets­trä­ning, rehabi­li­te­ring och praktik för att männi­skor ska kunna komma vidare till arbete och studier. 

Hand som håller en magnet där det står framtid på.

Samverkan — innova­tion, projekt och utveck­ling

Vi arbetar för att förbättra struk­turer och organi­sa­tion för samar­betet mellan våra medlemmar. Det gör vi genom till att till exempel ta fram digitala lösningar, hålla i utbild­ningar och driva innova­tions­pro­jekt inom olika områden.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.