Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Gråzon mellan aktörer

Besvarad hösten 2023

Samverkansutmaning
Vi möter individer som hamnar i gråzon mellan kommunens verksamheter, Af och Fk. Det handlar om individer som har en lång historia av försörjningsstöd och de har en ohälsa (ibland dokumenterad, ibland inte). Arbetsförmedlingen har ofta vid flera tillfällen skrivit ut individen pga en bedömning att de inte har någon arbetsförmåga (det finns dock ingen arbetsförmågebedömning) eller att individen inte fullföljer det som förväntas. Individen själv eller handläggare på försörjningsstöd anser att det behöver ansökas om en sjukersättning, ibland har det gjorts med ett avslag där motiveringen är att individen inte har prövats tillräckligt mycket/det finns ingen arbetsförmågebedömning. I vårt arbete inom Arbetsmarkandsinsatser kan vi arbeta med att närma sig arbetsmarknaden, dvs göra steget innan en arbetsförmågebedömning. Vi gör sammanfattningar av praktikperioder, men vi gör inga arbetsförmågebedömningar. 

Konsekvenser
Vem ansvarar för att dessa individer får de insatser som behövs för att få rätt ersättning? Vem gör arbetsförmågebedömningar? Ofta behövs arbetsträning/praktik med parallell arbetsförmågebedömning och där vet vi inte hur vi ska gå vidare eller vem vi kan råda handläggare på försörjningsstöd att vända sig till.

Ge gärna förslag till lösning
Behov av att tydliggöra rutiner och ansvarsfördelning mellan myndigheter. Behov av att definiera begrepp; betyder t ex arbetsträning samma sak för Af och Fk?

Återkoppling

Frågan hanterades av representanter från Kinda lärcentrum och Försäkringskassan och två dialoger har genomförts mellan Försäkringskassan, Kindas arbetsmarknadsenhet och även personal från socialtjänsten i Kinda. Dialogen har bland annat handlat mycket om olika uppdrag och roller, regler för sjukersättning, vårdens uppdrag och vikten av medicinska underlag. Att Försäkringskassan enbart ersätter för sjukdom (även om man gör en sammanvägd bedömning behöver det medicinska vara grunden). Diskussion kring vad en arbetsförmågebedömning är och när det behövs i relation till Försäkringskassans ersättningsformer.  

Frågan i sig är inte löst, då det finns individer som ibland inte har tillräckliga vårdkontakter, men också individer där det är en blandning av olika svårigheter. Men frågan har diskuterats och vi har tillsammans haft en dialog och kunskapsutbyte i frågan.

 

Relaterat

Trepart AF-kommun-individ

Hur kan samverkan mellan kommun och AF förbättras i individärenden?

Möjlighet att förlänga intro­duk­tions­jobb

Är det möjligt att förlänga introduktionsjobb om behovet finns hos individen?

Besva­rade avvikelser/Lex Heller

På den här sidan kommer vi att publicera inkomna avvikelser samt de svar som vi fått via våra medlemmar.

Språk­ut­veck­lares uppdrag kopplat till privat sektor

Kan språkutvecklarna på kommunen fortsätta att jobba med individer som fått anställning i privat sektor?

Väntetid efter försteg

Går det att undvika glapp/väntan i en individs resa?

Avvikel­se­han­te­ring Lex Heller

Lex Heller är ett sätt att systematiskt samla in kunskap om områden där samverkan mellan samhällets aktörer brister.

Samord­nings­kartan

Med Samordningskartan vill vi skapa en överblick över vem som gör vad, hur och för vem inom inom våra medlemsorganisationer.

Kartlägg­ning och omvärldsa­nalys

Uppdragets mål är att arbeta fram en arbetsmetodik och ett årshjul för ett systematiskt kartläggnings- och omvärldsanalysarbete.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.