Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Innova­tion, samord­ning och utveck­ling

Vi arbetar för att förbättra struk­turer och organi­sa­tion för samar­betet mellan våra medlemmar. Det gör vi till exempel genom delta­gar­in­riktad testverk­samhet. Vi skapar också digitala lösningar, håller i utbild­ningar och driver innova­tions­pro­jekt för att testa nya idéer för samord­ning och samverkan inom olika områden.

Samord­nings­bron

Genom Samord­nings­bron vill Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­lands (SCÖs) medlemmar utveckla rutiner och struktur för att länka samman sina resurser på ett smidigt och effek­tivt sätt. Detta för att under­lätta för såväl personal som brukare.

 

Hand som vattnar groende plantor.
En person håller upp en mobiltelefon med Välfärdsguiden på skärmen.

Välfärds­guiden

Välfärds­guiden är en webbplats/digital tjänst som vi håller på att bygga upp. Syftet är att besökarna ska kunna hitta lättill­gänglig och indivi­du­ellt anpassad infor­ma­tion som kan hjälpa dem att ta nästa steg mot anställ­ning eller studier.
Välfärdsguidens Logotyp

Att synas med ett vägval i Välfärds­guiden

Det här behöver du för att kunna visa din aktivitet i Välfärds­guiden.
Välfärdsguiden logotyp

Besöks­sta­tistik Välfärds­guiden

Statistik över välfärds­gui­dens använd­ning och använ­dare.
Sverigekarta med de 9 län som finns representerade i Välfärdsguiden markerade.

Bli medlem i Välfärds­guiden

I dag är 19 samord­nings­för­bund medlemmar i Välfärds­guiden och fler tillkommer hela tiden. Är ni en av våra framtida medlemmar?
Välfärdsguidens logotyp

För medlemmar i Välfärds­guiden

Praktisk infor­ma­tion om Välfärds­guiden för medlemmar och anställda hos medlems­för­bund.
En whiteboartavla med anteckningar och post-it-lappar.

Insatska­ta­logen

Insatska­ta­logen är ett sökin­stru­ment vars syfte är att effek­ti­vi­sera och ratio­na­li­sera sökandet efter insatser.
Välfärdsguiden_Individ-i-fokus-OUTLINED-large

Kontakt­upp­gifter till Välfärds­guiden

Kontakt­upp­gifter till Välfärds­gui­dens redak­tion och delta­gande samord­nings­för­bunds skribenter.
Välfärdsguiden-stadssiluett

Om Välfärds­guiden

Välfärds­guiden — målgrupp, tillgäng­lighet, och framtid.

Kunskaps­sprid­ning

Två fötter vid en startlinje.

BIP – Utbild­ningar och samverkan

Vi håller utbild­ningar i BIP — ett verktyg och ett förhåll­nings­sätt för personal för att de ska kunna stötta individer med komplex proble­matik.
Kurspaket VIA_hemsidan

Inklu­de­rings­lyftet

Utbild­ningar och kompe­tens­hö­jande aktivi­teter inom BIP och VTA.
Hand med sår på knogarna.

Motverka våld i nära relation

Ett kompe­tens­ut­veck­lings­pro­jekt med fokus på våld i nära relationer.
Kvinna framför dator med anteckningsblock.

Tidigare projekt

Tidigare projekt som nu är avslu­tade eller som har imple­men­te­rats i ordinarie verksamhet hos våra medlemmar eller andra intres­senter.
Person som håller en lapp med citat från Språklagen.

Utbild­ning i klarspråk för offent­li­gan­ställda

Klarspråk är en metod för att snabbt och effek­tivt nå ut med sitt budskap på ett sätt som alla förstår, och är lagstadgat inom offentlig verksamhet.
Två personer som arbetar på ett lager.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbild­nings­filmer om att medve­tan­de­göra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handled­ning, arbets­för­måga och möjliga anpass­ningar på arbets­platsen.
Kugghjul som hakar i varandra märkta med "Arbetsgivare", "Myndighetsaktörer" och "Individer".

Vägen till arbets­gi­varna — VTA-utbild­­ningen

En utbild­ning i hur vi tillsam­mans kan forma en mer inklu­de­rande arbets­marknad, som gynnar både individer och samhället.
Två händer som håller ett blad emellan sig i solnedgång.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra samman­hang.
Hand som bläddrar i rapporten.

Välfärd i samverkan

Vi vill nätverka med andra öka närheten till forsk­ning, främja kunskaps­ut­veck­ling och bidra till att visa de möjlig­heter förbunden kan erbjuda för Sveriges välfärd.

Analys, kartlägg­ning, och visua­li­se­ring

Två händer som håller ett blad emellan sig i solnedgång.

Besva­rade avvikelser/Lex Heller

På den här sidan kommer vi att publi­cera inkomna avvikelser samt de svar som vi fått via våra medlemmar.

Gråzon mellan aktörer

Vem finns där för individen när hen hamnar i gråzon mellan aktörernas uppdrag?
Kugghjul.

Kartlägg­ning och omvärldsa­nalys

Uppdra­gets mål är att arbeta fram en arbets­me­todik och ett årshjul för ett syste­ma­tiskt kartlägg­nings- och omvärldsa­na­lys­ar­bete.

Möjlighet att förlänga intro­duk­tions­jobb

Är det möjligt att förlänga intro­duk­tions­jobb om behovet finns hos individen?
Organisationsskiss se text.

Samord­nings­kartan

Med Samord­nings­kartan vill vi skapa en överblick över vem som gör vad, hur och för vem inom inom våra medlems­or­ga­ni­sa­tioner.

Språk­ut­veck­lares uppdrag kopplat till privat sektor

Kan språk­ut­veck­larna på kommunen fortsätta att jobba med individer som fått anställ­ning i privat sektor?

Trepart AF-kommun-individ

Hur kan samverkan mellan kommun och AF förbättras i individärenden?

Väntetid efter försteg

Går det att undvika glapp/väntan i en individs resa?

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.