Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Uppfölj­ning, utvär­de­ring och ekono­misk redovis­ning

I Samordningsförbundet Centrala Östergötlands uppdrag ingår att tillhandahålla en återkommande redovisning. Utöver redovisning av förbundets egna verksamhet, ska även insatser i förbundets regi redovisas.

Uppföljning av insatser

Redovisning av insatsernas resultat är viktigt då den kan synliggöra behov av åtgärder, användas för att direkt följa upp om insatsernas mål har uppfyllts, samt användas för att ge en ökad förståelse av insatsernas utveckling. Utvärdering avser en kritisk granskning av insatserna och dess resultat.

Insatser som förbundet finansierar ska fortlöpande redovisa:

Uppgifter till Uppföljning Finsam

Insatsens karaktär avgör vilka uppgifter som ska rapporteras in och hur det ska gå till. Introduktion och upplägg kring Uppföljning Finsam arbetas fram av kansliets statistik och utvärderingsansvarig tillsammans med projektledare för berörda insatser.

NNS indikatorer

Här ingår personal- och deltagarenkäter för insatser med deltagare. Förbundets styrelse och beredningsgrupp svarar på en enkät med NNS indikatorfrågor minst en gång om året.

Övrigt

Utöver det ska en skriftlig redogörelse för verksamhetsåret, på max två A4 sidor, lämnas in vid årsskiftet och slutrapport i samband med att förbundet upphör att finansiera insatsen.

Projekt med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF)

Deltagaruppgifter för projekt som Europeiska socialfonden (ESF) medfinansierar rapporteras varje månad in via Statistiska centralbyrån (SCB) .

Vissa projekt utvärderas av en extern utvärderare alternativt via följeforskning. Utvärderaren har som uppdrag att analysera och utvärdera om projektets aktiviteter leder till uppsatta mål och förväntade effekter. En extern utvärderare arbetar många gånger nära projekten men med en professionell distans för att förbli just extern.

Förbundets redovisningar

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller övergripande information om den verksamhet som bedrivits under det gångna året. Här finns information om förbundets ekonomiska resultat och ställning. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för räkenskapsåret ingår också. Resultat från exempelvis NNS indikatorer redovisas som bilagor.

Delårsrapporter

Förutom årsredovisningen redovisar förbundet även två delårsrapporter per år; delårsrapport per sista april och per sista augusti. Rapporterna innehåller prognoser för hela det innevarande året och den per sista augusti granskas av våra revisorer.

Budget

Budgeten är till för att styra verksamhetens inriktning och omfattning. Varje år fattar styrelsen, efter dialog med beredningsgruppen och samråd med medlemmarna, beslut om budget för kommande år. Där bestäms hur förbundets resurser ska fördelas samt vilka prioriteringar som ska göras.

Månadsavstämningar

Utöver årsredovisning och delårsrapporter sammanställs också månadsrapporter där det ackumulerade utfallet för året jämförs med budget och prognos för helåret.

Utvärdering, års- och slutrapporter

Uppföljningen kan med fördel även användas som en del i det egna utvärderingsarbetet eller i slutrapporten för en insats.

Relaterat

Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska vår ekonomi och våra resultat.

NNS indika­torer

Instrument som via enkäter följer upp upplevelsen hos olika målgrupper i ett samordningsförbund.

Statistik om insatser

SCÖ använder Uppföljning Finsam, och tidigare SUS, för att följa upp våra insatser.

Samord­nings­bron

Genom Samordningsbron samlas våra insatser under ett tak.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.