Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Organi­sa­tion och styrning

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Östergötland, Region Östergötland samt Kinda, Linköpings och Åtvidabergs kommuner.
Organisationsskiss se text.
Klicka för att se den interaktiva organisationskartan på Samordningskartan.

Ledning och styrning

Förbundets medlemmar

Sätter ramarna för förbundets arbete via förbundsordningen.

Styrelsen

Styr mål och inriktning för förbundet. I styrelsen finns politiker och tjänstepersoner från alla av våra medlemmar. De är också styrgrupp för våra ESF-projekt.

Förbundschefen

Leder arbetet på förbundet med stöd av kansliets ledningsgrupp och har det övergripande ansvaret för våra insatser. Förbundschefen är också föredragande i styrelsen och leder beredningsgruppen.

Medlemsrådet

Är ett forum för samråd om till exempel årsredovisning, verksamhetsplan och budget. I rådet ingår kommunstyrelsens ordförande från de tre kommunerna, regionråd och högre chefer på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Beredningsgruppen

Förbereder frågor kring det praktiska arbetet på förbundet och förbereder beslutsunderlag till styrelsen. Beredningsgruppen består av chefer från våra medlemmar. De är också referensgrupp för ESF-projekt.

Våra insatser

Leds av projektledare och delprojektledare som är anställda hos någon av våra medlemmar. I insatserna arbetar ett tjugotal personer som också är anställda hos våra medlemmar.

Kansliet

Ligger i centrala Linköping och är arbetsplats för ett trettiotal personer. Här finns resurser för:

 • ekonomi och administration
 • processledning
 • utredningar
 • kommunikation
 • personalfrågor.

Kansliets personal arbetar också med verksamhetsutveckling:

 • projektledning
 • digitala tjänster
 • kartläggning, utvärderingar och analys
 • innovationsprojekt
 • utbildningar och föreläsningar.

Finansiering

Staten (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) bidrar med hälften av medlen. I år (2022) är summan 6 700 000 kr. Region Östergötland bidrar med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel gemensamt. Vi har också fått medel från Europeiska socialfonden (ESF+).

Lagar som påverkar oss

Förbundet är en fristående juridisk person. Vi räknas formellt som en myndighet. Vi har dock ingen myndighetsutövning kring enskilda personers rätt till ersättning och stödinsatser.
Den lag som framförallt styr oss är Finsam-lagen*. Den gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka ekonomiskt inom välfärd och rehabilitering. Vi styrs också av lagen om kommunal redovisning och kommunallagen.

Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning, 7§, till uppgift att:

 • besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
 • stödja samverkan mellan samverkansparterna
 • finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
 • besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
 • svara för en löpande uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet
 • upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

*Finsam - Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Sveriges riksdag)

Historik

Linköpings samordningsförbund startade 1 januari 2008. Åtvidaberg och Kinda kommun anslöt sig 2010. Då bytte förbundet namn till Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Relaterade nyheter

Regnbågsstaket

Ny guide i jämlikhet och icke-diskri­mi­ne­ring

17 oktober, 2023
Under hösten har Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) utvecklat arbetet med jämställdhetsfrågor vidare med en ny guide.

Relaterat

Styrdo­ku­ment

Här finns våra viktigaste styrande dokument som årsredovisning, verksamhetsplan och förbundsordning.

Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land

Vi skapar förutsättningar för våra medlemmar att arbeta tillsammans för att alla ska få en chans att komma vidare till arbete och studier.

Bered­nings­grupp

Beredningsgruppen förbereder frågor kring det praktiska arbetet på förbundet och förbereder beslutsunderlag till styrelsen.

Medlemsråd

Medlemsrådet är ett forum för samråd om till exempel årsredovisning, verksamhetsplan och budget.

Styrelsen

Styrelsen styr mål och inriktning för förbundet. I styrelsen finns politiker och tjänstepersoner från alla av våra medlemmar.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.