Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Jämställdhet och jämlikhet

Samordningsförbundet Centrala Östergötland och dess parter har, i egenskap av offentliga verksamheter, i uppdrag att arbeta för jämlikhet och jämställdhet.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland och dess parter har, i egenskap av offentliga verksamheter, i uppdrag att arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Ett mål för SCÖ är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett kön i de verksamheter som förbundet finansierar. Ett led i detta är att alla inblandade i förbundets verksamheter arbetar för jämställdhet; från styrelse och beredningsgrupp, via medarbetare på förbundet, till personal i verksamhet för deltagare.

För att uppnå en likvärdig, eller jämlik, verksamhet krävs att vi har ett intersektionellt perspektiv i vårt jämställdhetsarbete. Det vill säga att vi utformar vår verksamhet utifrån vetskap om hur olika maktordningar såsom t.ex. kön, etnicitet, trosuppfattning, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, utseende, klass med mera påverkar och interagerar med varandra.

I de insatser och projekt som har finansiering från ESF finns ett krav att arbeta med horisontella principer. Det vill säga jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Du hittar affischer om detta under rubriken Dokument.

NNS deltar tillsammans med SCÖ och flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. Läs mer på sidan Våld i nära relationer.

Förbundet har antagit en handlingsplan för likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett kön som styrelsen ska revidera i slutet av varje år.

Kunskap

Vi använder oss av av lokal och nationell statistik, forskning, empiriska undersökningar, rapporter och erfarenheter från andra förbund och organisationer i vårt utvecklings- och analysarbete.

Statistik och analys (Försäkringskassan)

Analyser och prognoser (Arbetsförmedlingen)

Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning (Myndigheten för delaktighet) 

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020 (SCB)

Verktyg

Det finns flera verktyg och övningar som kan hjälpa till i arbetet att bli en mer jämställd, jämlik och inkluderande verksamhet. Här finns några av dem.

Smärtkuben (Västra Götalandsregionen)

Checklista för jämställda beslut (Sveriges kommuner och regioner)

Relaterade nyheter

Regnbågsstaket

Ny guide i jämlikhet och icke-diskri­mi­ne­ring

17 oktober, 2023
Under hösten har Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) utvecklat arbetet med jämställdhetsfrågor vidare med en ny guide.
Johanna Lindblad.

En förmiddag med fokus på jämställdhet och frågor om våld

28 november, 2022
Johanna Lindblad är samordnare för jämställdhet och jämlikhet på SCÖ (Samordningsförbundet Centrala Östergötland). Den 16 november var hon i Uppsala för att föreläsa.
Starten på filmen med logotype och groddar som växer.

Nu finns två nya utbild­nings­filmer en serie om Arbets­mark­nads­inklu­de­ring

24 mars, 2021
Vi arbetar med att ta fram material i syfte att underlätta vid introduktion och återgång på en arbetsplats samt för att visa på möjligheter i breddad rekrytering.

Relaterat

Arbets­miljö

Samordningsförbundets anställda ska ges bästa möjliga förutsättningar till stimulans, utveckling och god hälsa i sitt arbete.

Utbild­nings­filmer i CSR* och inklu­de­ring på arbets­mark­naden

Utbildningsfilmer om att medvetandegöra fördomar, socialt ansvar och fördelar med mångfald, handledning, arbetsförmåga och möjliga anpassningar på arbetsplatsen.

Våld i nära relationer

Vi har ett uppdrag att arbeta och utbilda i frågor som rör våld i nära relationer i våra sammanhang.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.