Logotyp Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Om oss

Vår uppgift är att skapa förut­sätt­ningar för våra medlemmar att arbeta tillsam­mans över sina organi­sa­tions­gränser så att ingen hamnar mellan stolarna. Målet är att männi­skor som står långt från arbets­mark­naden ska kunna försörja sig själva, känna sig delak­tiga och må bra.

Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­land

Våra medlemmar är Försäk­rings­kassan och Arbets­för­med­lingen i Öster­göt­land, Region Öster­göt­land samt Kinda, Linkö­pings och Åtvida­bergs kommuner.

Vi på Samord­nings­för­bundet Centrala Öster­göt­lands kansli finns i centrala Linkö­ping. Här arbetar ett 40-tal personer med allt från processtöd, ledning och utveck­ling till administ­ra­tion, personal och kommu­ni­ka­tion. Här finns även Insatskatslogen/Välfärdsguidens redak­tion. Vi har insatser i Linkö­ping, Åtvida­berg och Kinda.

Ringar som symboliserar samarbetet mellan våra medlemmars verksamheter överlappar varandra.
Organisationsskiss se text.

Organi­sa­tion

Samord­nings­för­bundet leds av en styrelse där tjäns­temän och politiker från våra medlemmar ingår. Till sitt stöd har de ett medlemsråd och en bered­nings­grupp.

Det dagliga arbetet leds av förbunds­chefen tillsam­mans med lednings­gruppen, och utförs av kansliet samt förbun­dets insatser.

Ledning och styrning

Bered­nings­grupp

Bered­nings­gruppen förbe­reder frågor kring det praktiska arbetet på förbundet och förbe­reder besluts­un­derlag till styrelsen.

Medlemsråd

Medlems­rådet är ett forum för samråd om till exempel årsre­do­vis­ning, verksam­hets­plan och budget.

Styrdo­ku­ment

Här finns våra vikti­gaste styrande dokument som årsre­do­vis­ning, verksam­hets­plan och förbunds­ord­ning.

Styrelsen

Styrelsen styr mål och inrikt­ning för förbundet. I styrelsen finns politiker och tjäns­te­per­soner från alla av våra medlemmar.

Uppfölj­ning och utvär­de­ring

NNS indika­torer

Instru­ment som via enkäter följer upp upple­velsen hos olika målgrupper i ett samord­nings­för­bund.

Revisorer

Reviso­rernas uppgift är att granska vår ekonomi och våra resultat.

Statistik om insatser

SCÖ använder Uppfölj­ning Finsam, och tidigare SUS, för att följa upp våra insatser.

Uppfölj­ning, utvär­de­ring och ekono­misk redovis­ning

Vi utvär­derar och följer upp det vi gör för att se om det ger önskat resultat.

Stödfunk­tioner

Arbets­miljö

Samord­nings­för­bun­dets anställda ska ges bästa möjliga förut­sätt­ningar till stimu­lans, utveck­ling och god hälsa i sitt arbete.

Jämställdhet och jämlikhet

Jämlikhet och jämställdhet är viktiga frågor för oss och något vi hela tiden arbetar med.

PrenumereraJag vill få information från Samordningsförbundet Centrala Östergötland till min inkorg. Jag kan enkelt avsluta prenumerationen.